Sơ đồ tư duy lịch sử lớp 4 | Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần 1

Sơ đồ tư duy Lịch sử 4 bài 8: Kháng chiến chống quân Tống lần 1

Sơ đồ tư duy lịch sử 4 | Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần 1

Sơ đồ tư duy Lịch sử 4 bài 8: Kháng chiến chống quân Tống lần 1

Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng Đinh Liễn bị ám hại, Đinh Toàn 6 tuổi lên ngôi. Thái Hậu họ Dương mời Lê Hoàn “Thập đại tướng quân” lên ngôi vua, lấy hiệu là: Lê Đại hành. Thành lập nhà Lê.

Đến đầu năm 981, quân Tống theo 2 đường xâm lược nước ta:

+ Đường thủy, cửa Bạch Đằng

+ Đường bộ, lạng Sơn

Lúc này, vua Lê cho cắm cọc ở cửa sông và quyết chiến ở Chi Lăng. Quân giặc bị tiêu diệt, cuộc kháng chiến giành thắng lợi. Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng chặn âm mưu xâm lược của nhà Tống. Nước ta giữ vững nền độc lập, dân ta vững tin vào tiền đồ dân tộc.

Lịch sử lớp 4 – Bài giới thiệu

Keep Reading

PreviousNext