Sơ đồ tư duy lịch sử lớp 4 | Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần 2

Sơ đồ tư duy Lịch sử lớp 4 bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2

Sơ đồ tư duy lịch sử lớp 4 | Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2

Sơ đồ tư duy Lịch sử lớp 4 bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2

Từ năm 1068, quân Tống lăm le xâm lược nước ta lần 2, lúc này Lý Thường Kiệt chủ động tấn công trước. Cuối năm 1075, quân ta chia làm 2 đạo quân tấn công bằng đường thủy tại Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu.

Tại phòng tuyến sông Như Nguyệt. Năm 1076, nhà Tống cho 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu dưới sự chỉ huy của Tướng Quách Quỳ. Quân Lý phòng ngự, chặn đánh và tiến công khiến cho quân Tống phải rút chạy. Sau 3 tháng, quân Tống thua cuộc. Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa và Quách Quỳ đành rút về nước. Nước ta bảo vệ được nên độc lập.

“Sông núi nước Nam, vua Nam ở,

Rành rành định phận ở sách trời,

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm,

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.”

Keep Reading

PreviousNext